С прилагането на  Хелиос 1 се постигат следните реални ефекти:

  • подобряване процеса на изгаряне; намаляване емисиите от неизгорели въглеводороди, СО и NОx в димните газове;
  • почистване на горелките и камерите от нагар; премахване на коксуването;
  • намаляване на температурата на подгрев и хомогенизиране на горивото;
  • улесняване експлоатацията на горивната система;
  • намаляване температурата на изходящите газове; икономия на гориво до 4% и повишаване кпд на инсталацията.

Хелиос 1 е високоефективна, полифункционална добавка за мазут. Тя способства за пълното изгаряне на горивото, улеснява възпламеняването му и увеличава съдържанието на кислород в горивната среда. Емулгира парафиновите, асфалтеновите и други тежки въглеводороди, влизащи в състава на горивото и спомага за тяхното пълно изгаряне. Всичко това води до намаляване на емисиите от азотни оксиди, въглероден оксид и неизгорели въглеводороди.

При използването на добавката се почистват горелките и камерите от натрупаните отложения и се възпрепятства образуването им.

Хелиос 1 улеснява хомогенизирането на горивото и емулгирането на съдържащата се вода в обема на танка. Съпътстващите утайки се разтварят по-лесно в обема на горивото, а също така се елиминира и разслояването му.

В резултат от комплексното действие на активните компоненти, участващи в състава на добавката се постига икономия на гориво до 4%, намаляване на температурата на изходящите газове и повишаване на кпд на инсталациите.

Препоръчваме Хелиос 1 да се използва в съотношение 1л към 2т котелно гориво.