Фирма АИБО-С държи на качеството и контрола на своите продукти, поради което разполага със собствена лаборатория. Входящ контрол на суровини и материали се извършва в най-кратки срокове след тяхното получаване, за да се гарантира влагането само на отговарящи по сертификат суровини в готовата продукция. Контролът на готовата продукция се осъществява на всяка партида и се придружава от съответната документация, изготвена по вътрешноведомствени норми или по норми на БДС.

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура за анализ на нефтопродукти, ниско замръзващи течности и воден разтвор на карбамид /агент AUS 32/AdBluе/, стандартизирани по БДС EN ISO 12185:2002, БДС 10126, БДС EN ISO 3405, БДС EN 116+АС, БДС EN ISO 2719, БДС EN ISO 4264, БДС 10126:1982, т. 4.4, ISO 22241-2, ASTM D6371.

Основната дейност в лабораторията включва определяне на:

 • плътност в широк температурен интервал
 • алкохолно съдържание /крепкост на етанол, об %/
 • рН
 • рефракционен индекс на течности
 • механични примеси и общо съдържание на неразтворими частици
 • дестилационни характеристики на горива
 • начална температура на кипене
 • гранична температура на филтруемост на дизелово гориво през студен филтър /автоматичен и ръчен метод/
 • пламна температура затворен тигел
 • температура на начало на кристализация на нискозамръзващи течности
 • съдържание на урея в AUS32
 • Биурет в AUS32
 • Алдехиди в AUS32
 • Октаново число на бензини
 • Цетаново число на дизелови горива
 • Изчисляване на цетановия индекс на средни дестилатни горива чрез уравнение с четири променливи
 • Органолептични характеристики
 • Други (по индивидуални заявки)

Лабораторията на АИБО-С извършва разработване и тестване на нови продукти, както и документиране на химични вещества и смеси. Предлагаме гъвкави решения по индивидуални задания на клиента.

Екипът на отдел Научно-техническа и развойна дейност (НТРД) в АИБО-С се състои от високо квалифицирани специалисти, които при създаване на нови и усъвършенстване на настоящите продукти работят с научноизследователски подход  и в колаборация с водещи български университети и институции (БАН, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, Бургаски Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Русенски Университет „Ангел Кънчев“).

За повече информация относно анализи и методи за изпитване, моля свържете се с нас с конкретно запитване.

Лабораторни анализи на външни проби се осъществяват, след заявяване от страна на клиента. Бланка заявка тук /и тук ще има качена заявката за анализ/.